Markzware-licentieovereenkomst Licentieovereenkomst voor EULA / eindgebruiker

Licentieovereenkomst

End User License Agreement

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN "U" OF "DE KLANT" (GEGEVENS "LICENTIEHOUDER") EN MARKZWARE INC. (GEGEVENS "LICENTIEGEVER").

Lees de algemene voorwaarden van deze Markzware-licentieovereenkomst zorgvuldig door voordat u het installatieproces voltooit en de software gebruikt. HET PROGRAMMA IS AUTEURSRECHT EN IN LICENTIE GEGEVEN (NIET VERKOCHT) AAN U DOOR MARKZWARE INC., UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, EN MARKZWARE BEHOUDT ZICH ALLE RECHTEN VOOR DIE NIET UITDRUKKELIJK AAN U WORDEN TOEGEKEND. DOOR HET SOFTWAREPROGRAMMA TE INSTALLEREN OF HET PAKKET MET HET PROGRAMMA TE OPENEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. Als u niet bereid bent om gebonden te zijn aan de Markzware voorwaarden van deze licentieovereenkomst, dient u dit onmiddellijk te doen terugkeer het softwareprogramma niet geïnstalleerd of het pakket in niet-geopende vorm, en je krijgt een volledige terugbetalen van uw geld. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PROGRAMMA TUSSEN U, DE LICENTIEHOUDER EN MARKZWARE, DE LICENTIEGEVER, EN HET GAAT VOOROP ELK VOORSTEL, VERTEGENWOORDIGING OF BEGRIP TUSSEN DE PARTIJEN.

1. Licentie. Met deze licentie mag één gebruiker één exemplaar van het Software op één computer, onder één besturingssysteem tegelijk. De Software “gebruiken” betekent dat de Software ofwel in het tijdelijke geheugen (dwz RAM) van een computer is geladen of in het permanente geheugen van een computer is geïnstalleerd. (dwz harde schijf, cd-rom, enz.) U mag de Software installeren op een gemeenschappelijk opslagapparaat dat door meerdere computers wordt gedeeld, op voorwaarde dat er niet meer gebruikers en computers toegang hebben tot het gemeenschappelijke opslagapparaat dan het aantal gelicentieerde exemplaren van de software. Er zijn aanvullende licenties nodig voor één exemplaar van de Software dat is opgeslagen op het gemeenschappelijke opslagapparaat waartoe meerdere gebruikers van computers toegang hebben. Markzware Software-applicaties maken gebruik van op internet gebaseerde activering en registratie. Dergelijke software vereist dat de gebruiker een internetverbinding heeft en dat de software kan communiceren met de licentieserver via standaard internetpoorten om de software te activeren; anders moet de Gebruiker een mechanisme hebben dat gelijktijdige gebruikers of computers buiten het aantal gelicentieerde exemplaren van de Software uitschakelt.  De licentiehouder heeft niet het recht: (i) om de Gelicentieerde Software te implementeren op een manier die dient om een ​​op diensten gebaseerd bedrijfsmodel te ondersteunen of te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronische handelsdiensten, webhosting, beheer van digitale activa, samenwerking van meerdere derde partijen, veilingen, bestandsconversie, workflow en contactbeheer; (ii) om de functie van de Software op enigerlei wijze als een service aan te bieden; of (iii) om de Gelicentieerde Software te implementeren op de manier van een applicatieserviceprovider, of Software as a Service (SaaS) -provider of anderszins toegang te verlenen tot of gebruik te maken van de Software op een particulier of openbaar netwerk.

Installatie. De gebruiker installeert de software voor de eerste keer, waarna het "activeringsproces" wordt gevraagd. "Activeringsproces" betekent dat de geïnstalleerde software contact opneemt met de licentieserver om te valideren en een activeringstoken (gedownload bestand op de computer van de gebruiker) terug te sturen met een scherm om de gebruiker te informeren dat het product is geactiveerd.

Registratie. Het registratiescherm verschijnt na het activeringsproces. Registratie is niet vereist om de software te activeren, maar is vereist om in aanmerking te komen voor upgrades en om technische ondersteuning te krijgen.

Enterprise-licentie. De Software vereist een activeringstoken voor een Enterprise-licentie (niet gedownload van de licentieserver). De licentienemer is verplicht om aan de licentiegever het aantal gebruikers te rapporteren dat de software op hun computers heeft geactiveerd. De Enterprise-licentie heeft een duur die vereist dat de licentiehouder wordt verlengd vóór de vervaldatum. De Enterprise-licentie is verder onderworpen aan alle andere voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.

Abonnementssoftware. Voor software die op abonnementsbasis beschikbaar is, mag de klant de abonnementssoftware alleen installeren en gebruiken op het toegestane aantal compatibele computers tijdens de licentietermijn. Als de Abonnementssoftware niet binnen 90 dagen na aankoop is geactiveerd, wordt de Software uitgeschakeld. Na het verstrijken van de abonnementsperiode wordt de licentie inactief. Een verlengingsbetaling moet door de Klant worden gedaan voordat deze vervalt om de bestaande licentie te verlengen voor een extra abonnementsperiode. Neem contact op met de technische ondersteuning van Markzware voor problemen met het activeren van licenties.

Software met twee platforms. De Software is in licentie gegeven voor gebruik op een specifiek besturingssysteemplatform. De klant moet een afzonderlijke licentie aanschaffen voor het gebruik van de software op elk besturingssysteemplatform. Als de klant bijvoorbeeld de software wil installeren op zowel het Mac OS- als het Windows-besturingssysteem op een apparaat waarop beide platforms worden uitgevoerd, moet de klant eerst twee afzonderlijke licenties voor de software aanschaffen. Dit geldt zelfs als twee versies van de Software, elk ontworpen voor een ander besturingssysteemplatform, aan de Klant worden geleverd op dezelfde media.

Toezicht houden op. U gaat ermee akkoord dat Markzware uw gebruik van de Software op elk moment kan controleren op naleving van deze voorwaarden. In het geval dat uit een dergelijke monitoring blijkt dat de Software niet volledig in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Markzware blacklist deze licentie. "Blacklist" betekent dat deze licentiehouder geen updates, upgrades en technische ondersteuning zal krijgen.

Kopiëren voor back-up. U mag één kopie van de Software maken in machineleesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden. De software is beschermd door auteursrecht. Als een uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie, moet u op elke kopie de Markzware reproduceren Copyright Notice en alle andere eigen legendes die op de origineel kopie geleverd door Markzware.

Huur- / leaseverbod. U mag de Software niet verhuren, leasen of uitlenen.

Overdracht. U mag al uw rechten onder deze licentie permanent aan een andere partij overdragen door alle kopieën van de software waarvoor krachtens deze licentie een licentie is verleend, samen met een kopie van deze licentie en alle schriftelijke materialen die bij de software horen te verstrekken, op voorwaarde dat u en de andere partij zich beiden opnieuw registreren. de Software door een overdracht van softwarelicentieverzoek te ondertekenen en te mailen naar Markzware.

Upgrades en updates. Als de software wordt beschreven als een "upgrade" of "update", moet u de juiste licentie hebben om een ​​product te gebruiken waarvan Markzware heeft vastgesteld dat het in aanmerking komt voor de upgrade om de software te gebruiken. Software met het label "upgrade" of "update" vervangt en / of vult het product aan dat de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade. U mag het resulterende bijgewerkte product alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. Als de Software een upgrade of update is van een onderdeel van een bundel softwareprogramma's die u als één product in licentie hebt gegeven, mag de Software alleen worden gebruikt en overgedragen als onderdeel van dat ene productpakket en mag deze niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan een computer. Als een "upgrade" of "update" een bestaande gelicentieerde versie van de Software volledig vervangt (een volledige installatie), mag u niet beide versies van de Software gebruiken, noch mag u ze afzonderlijk overdragen.

Externe functies. Bepaalde Markzware-softwaretoepassingen bieden mogelijk toegang tot Markzware of websites van derden, weblogs (blogs) netwerken of andere externe diensten (gezamenlijk "Netwerken"). Het gebruik van dergelijke diensten en het plaatsen van inhoud daarop, wordt voor het gemak aangeboden door Markzware en is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Markzware aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onderbreking of verwijdering of opschorting van de service of verlies van door gebruikers geplaatste gegevens of gebruikersinhoud op enig netwerk. "Gebruikersinhoud" betekent door gebruikers geplaatste inhoud of informatie van elk type of medium, inclusief maar niet beperkt tot: brieven, e-mails of andere berichten; andere vormen van communicatie via een Markzware of een netwerk van derden; persoonlijke gebruikersinformatie; bestuursposten; recensies van lezers; blogs, inhoudsclassificaties, gegevens, notities en getuigenissen; poll stemmen; afbeeldingen; audio- of videobestanden; en software; al dan niet afgeleid door het gebruik van de Software of andere diensten van Markzware of een netwerk van derden. Het is de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker om onafhankelijk een back-up te maken van zijn gebruikersinhoud om zich tegen dergelijk verlies te verzekeren.

Geen goedkeuring van gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt op of door het gebruik van de Software, een Markzware-netwerk of een netwerk van een derde partij (gezamenlijk "Posten"). U erkent en gaat ermee akkoord dat Markzware geen gebruikersinhoud onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige gebruikersinhoud, ook al is deze mogelijk onwettig, intimiderend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk , of kan inbreuk maken op Markzware intellectueel eigendom of de intellectuele eigendom of andere rechten van een ander. U erkent dat Markzware gebruikersinhoud niet vooraf screent en niet verplicht is om dit te doen, maar dat Markzware en zijn aangewezen personen het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken een gebruiker te weigeren, bewerken, verplaatsen of verwijderen Inhoud die is geplaatst op of via een Markzware-netwerk. Eigenaars van netwerken van derden kunnen soortgelijke rechten doen gelden met betrekking tot online eigendommen onder hun hoede.

Door de gebruiker gemaakte inhoud. Met de Software kunt u inhoud maken. In ruil voor het gebruik van de Software, en voor zover uw bijdragen door het gebruik van de Software aanleiding geven tot enig auteursrechtelijk belang, verleent u Licentiegever hierbij een exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en sublicentieerbaar wereldwijd gebruiksrecht en gebruikslicentie. uw bijdragen op enigerlei wijze en voor welk doel dan ook in verband met de Software en gerelateerde goederen en diensten, inclusief de rechten om te reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen, uitvoeren, weergeven, publiceren, uitzenden, verzenden of anderszins communiceren aan het publiek door een betekent of nu bekend of onbekend is en uw bijdragen verspreiden zonder enige verdere kennisgeving of compensatie aan u van welke aard dan ook voor de gehele duur van de bescherming die wordt verleend aan intellectuele eigendomsrechten door de toepasselijke wetten en internationale verdragen. U doet hierbij afstand van alle morele rechten van vaderschap, publicatie, reputatie of toekenning met betrekking tot het gebruik en genot van dergelijke activa door de Licentiegever in verband met de Software en gerelateerde goederen en diensten onder de toepasselijke wetgeving. Deze licentieverlening aan de licentiegever, en de bovenstaande verklaring van afstand van enige toepasselijke morele rechten, blijft bestaan ​​na beëindiging van deze licentie.

Niet voor wederverkoop (NFR) en evaluatie-exemplaren. Software die aan u wordt verstrekt op basis van evaluatie, promotie of "niet voor wederverkoop", mag alleen worden gebruikt voor test-, evaluatie- of demonstratiedoeleinden en mag niet worden gebruikt in de handel, doorverkocht of overgedragen aan een andere partij.

Demosoftware. Demo's hebben een specifieke duur die begint op het moment van aankoop, niet bij activering. Het activeringsproces is vereist om de demosoftware te starten.

2. Beperkingen.? De Software bevat handelsgeheimen in zijn voor mensen waarneembare vorm en, om ze te beschermen, MAG U DE ENGINEER NIET REVERSEREN, DECOMPILEREN, DEMONTAGE OF ANDERSZINS DE SOFTWARE VERMINDEREN TOT ENIGE MENSELIJK WAARNEEMBARE VORM. U MAG NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, HUUR, LEASE, LENEN, VOOR WINST DOORVERKOPEN, OF AFGELEIDE WERKEN MAKEN OP BASIS VAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN. U KUNT GEEN TOEGANG TOT DE SOFTWARE VERSTREKKEN DOOR ENIGE EXTERNE OF ANDERE MIDDELEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET INTERNETPROTOCOL, EN VIRTUEEL PRIVÉ-NETWERK, NOCH AUTOMATISERING VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR HET GEBRUIK VAN DERDE PARTIJMIDDELEN OF OP ENIGE ANDERE MANIER, BEHALVE ZOALS HIERIN AANGEBODEN OF VERSTREKT DOOR ANDERE LICENTIEPRODUCTEN OF DOOR VOORAFGAANDE, SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET LICENTIEGEVER. U MAG DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN OM PRODUCTEN VAN DERDEN OF ANDERE PRODUCTEN TE AUTOMATISEREN OP EEN MANIER DIE DE LICENTIEOVEREENKOMST (EN) VAN DIE PRODUCTEN ZOU SCHENDEN.

3. Beëindiging.? Deze licentieovereenkomst is van kracht bij het installeren van de software die is verkregen via elektronische middelen of bij het openen van het pakket en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door de activerings-URL en alle exemplaren van de software te verwijderen en de licentiegever hiervan op de hoogte te stellen. Licentiegever kan deze licentieovereenkomst beëindigen als u een bepaling hiervan schendt. Bij een dergelijke beëindiging door de licentiegever gaat u ermee akkoord de activerings-URL en alle kopieën die aan het softwareprogramma zijn gekoppeld, te verwijderen.

4. Exportwetten. U gaat ermee akkoord dat noch de Software, noch enig direct product daarvan wordt of zal worden verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, direct of indirect, naar enig land dat verboden is door de Export Administration Act van de Verenigde Staten en de voorschriften hieronder of zullen worden gebruikt voor enig doel dat door de wet verboden is.

5. Beperkte garantie en disclaimer, beperking van verhaalsmogelijkheden en schade. U ERKENT DAT DE SOFTWARE MOGELIJK NIET VOLDOET AAN AL UW VEREISTEN OF VRIJ IS VAN GEBREKEN. MARKZWARE GARANDEERT DAT DE MEDIA WAAROP DE SOFTWARE IS OPGENOMEN, VRIJ IS VAN DEFECTEN IN MATERIALEN EN VAKMANSCHAP BIJ NORMAAL GEBRUIK GEDURENDE 90 DAGEN NA AANKOOP, MAAR DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE MATERIALEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GEGEVEN. ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN (MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN MARKZWARE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) WORDEN AFGEWEZEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN, EN BEPERKT TOT 90 DAGEN VOOR DE MEDIA. UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR INBREUK OP DE GARANTIE ZAL DE VERVANGING VAN DE MEDIA. IN GEEN GEVAL ZAL MARKZWARE OF ZIJN ONTWIKKELAARS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF FILIALEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD EN DERGELIJKE), VOORZIEN OF ONVOORZIENBAAR GEBRUIK DE SOFTWARE OF HET NETWERK OF DE BIJBEHORENDE MATERIALEN, ONGEACHT DE BASIS VAN DE CLAIM EN ZELFS ALS MARKZWARE OF EEN GEAUTORISEERDE MARKZWARE-VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De aansprakelijkheid van Markzware jegens u voor daadwerkelijke schade voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, is beperkt tot het hoogste bedrag van $ 5 of het geld dat is betaald voor de Software die de schade heeft veroorzaakt.

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL ENKEL INDIEN EN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VEREIST, OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID VAN DEZE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN. OP U VAN TOEPASSING.

6. Toestemming om gegevens te verzamelen en te gebruiken. U stemt ermee in en stemt ermee in dat Licentiegever en zijn dochterondernemingen technische en gerelateerde informatie mogen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische en configuratie-informatie over uw computer, systeem en applicatiesoftware en hardware-elementen, die wordt verzameld om de installatie te vergemakkelijken, activering en updates van de software, voor productondersteuning en andere diensten, indien van toepassing, met betrekking tot de software, uw gebruik van softwarefuncties en om de naleving van de voorwaarden van deze licentieovereenkomst te verifiëren. Als u persoonlijke informatie opneemt, wordt dergelijke persoonlijke informatie automatisch naar de licentiegever verzonden en gebruikt zoals hierin beschreven. Alle informatie die door de licentiegever wordt verzameld, is bedoeld als anonieme informatie die uw identiteit niet onthult of persoonlijke informatie bevat, en zal niet aan derden worden verkocht.

7. Algemeen.? Deze licentie wordt geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, met uitzondering van die wet die betrekking heeft op wetsconflicten. Als een bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt gehouden, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan ​​en blijven de overige bepalingen van deze Licentie volledig van kracht. De partijen komen overeen dat het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) niet van toepassing is op deze overeenkomst of op enig geschil of transactie die uit deze overeenkomst voortvloeit. Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd (zonder rekening te houden met conflicten of rechtskeuzebeginselen) volgens de wetten van de staat Californië, aangezien dergelijke wetgeving wordt toegepast op overeenkomsten tussen inwoners van Californië die zijn aangegaan en moeten worden uitgevoerd in Californië, behalve zoals bepaald door federale wetgeving . Tenzij de Licentiegever uitdrukkelijk schriftelijk afstand heeft gedaan voor het specifieke geval of in strijd is met de lokale wetgeving, zijn de enige en exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan de staats- en federale rechtbanken in de hoofdvestiging van Licentiegever (Orange County , Californië, VS). Beide partijen stemmen in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en komen overeen dat het proces kan worden uitgevoerd op de manier die hierin is voorzien voor het doen van kennisgevingen of anderszins zoals toegestaan ​​door de staats- of federale wetgeving van Californië.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. Als u een VS bent Overheid eindgebruiker, bevat deze licentie van de software alleen "BEPERKTE RECHTEN", en het gebruik, de openbaarmaking en duplicatie ervan zijn onderhevig aan Federal Acquisition Regulations, 52.227-7013 (c) (1) (ii). De software en documentatie zijn volledig op eigen kosten ontwikkeld en worden geleverd als "commerciële computersoftware" of "beperkte computersoftware". Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen uiteengezet in subparagraaf (c) (1) (ii) van de rechten in clausules voor technische data en computersoftware in DFARS 252.227-7013 of zoals bepaald uiteengezet in subparagraaf (c) (1) en (2) van de Beperkte rechtenclausules voor commerciële computersoftware tegen FAR 52.227-19, zoals van toepassing. De aannemer / fabrikant is de licentiegever op de onderstaande locatie.

8. Handelsmerk. De software kan worden beheerst door een handelsmerk or auteursrecht geregistreerd door licentiegever bij de Amerikaanse federale overheid. Geen enkel recht, licentie of belang voor een dergelijk handelsmerk of copyright, inclusief enig Markzware-handelsmerk of copyright, wordt hieronder verleend, en u gaat ermee akkoord dat een dergelijk recht, licentie of belang niet zal worden uitgeoefend door u met betrekking tot een dergelijk handelsmerk of copyright.

9. Proceskosten.? Als een van de partijen bij deze Licentieovereenkomst een actie tegen de andere partij instelt met betrekking tot het onderwerp hiervan, heeft de winnende partij het recht om, naast enige andere toegekende schadeloosstelling, redelijke advocaatkosten en proceskosten te verhalen.

10. Scheidbaarheid.? Mocht een voorwaarde van deze licentieovereenkomst nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, dan heeft een dergelijke verklaring geen effect op de overige voorwaarden hiervan.

11. Geen verklaring van afstand. Het falen van een van de partijen om enige rechten die hieronder worden verleend af te dwingen of om actie te ondernemen tegen de andere partij in het geval van een inbreuk op deze bepalingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die partij met betrekking tot de latere handhaving van rechten of daaropvolgende acties in het geval van toekomstige inbreuken.

Deel het met je vrienden...Delen op Facebook
Facebook
Delen op LinkedIn
Linkedin
Tweet over dit op Twitter
Twitter
Deel op Reddit
Reddit
Pin op Pinterest
Pinterest
close-koppeling

Blijf verbonden!

NIEUWSBRIEF
Sluiten