Licentieovereenkomst

End User License Agreement

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN "U" OF "DE KLANT" (AANGENOMEN "LICENTIEHOUDER") EN MARKZWARE INC. (AANGENOMEN "LICENTIEGEVER").

Lees de voorwaarden van deze Markzware-licentieovereenkomst zorgvuldig door voordat u het installatieproces voltooit en de software gebruikt. HET PROGRAMMA IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN AAN U IN LICENTIE GEGEVEN (NIET VERKOCHT) DOOR MARKZWARE INC., UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, EN MARKZWARE BEHOUDT ALLE RECHTEN VOOR DIE NIET UITDRUKKELIJK AAN U ZIJN VERLEEND. DOOR HET SOFTWAREPROGRAMMA TE INSTALLEREN OF HET PAKKET TE OPENEN DAT HET PROGRAMMA BEVAT, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. Als u niet bereid bent gebonden te zijn aan de Markzware-voorwaarden van deze licentieovereenkomst, dient u dit onmiddellijk te doen terugkeer het verwijderde softwareprogramma of het pakket in ongeopende vorm, en je krijgt een volle terugbetalen van uw geld. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PROGRAMMA TUSSEN U, DE LICENTIEHOUDER EN MARKZWARE, DE LICENTIEGEVER, EN VERVANGT ELK EERDER VOORSTEL, VERKLARING OF OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

1. Licentie. Met deze Licentie mag één gebruiker één exemplaar van de Software op een enkele computer, onder een enkel besturingssysteem, tegelijk. De Software "gebruiken" betekent dat de Software ofwel in het tijdelijke geheugen (dwz RAM) van een computer wordt geladen of in het permanente geheugen van een computer wordt geïnstalleerd. (d.w.z. harde schijf, cd-rom, enz.) U mag de Software installeren op een gemeenschappelijk opslagapparaat dat wordt gedeeld door meerdere computers, op voorwaarde dat u niet meer gebruikers en computers hebt die toegang hebben tot het gemeenschappelijke opslagapparaat dan het aantal gelicentieerde exemplaren van de Software. Er zijn aanvullende licenties nodig voor één kopie van de Software die is opgeslagen op het gemeenschappelijke opslagapparaat waartoe meerdere gebruikers van computers toegang hebben. Markzware-softwaretoepassingen maken gebruik van op internet gebaseerde activering en registratie. Dergelijke Software vereist dat de gebruiker een internetverbinding heeft en dat de Software kan communiceren met de Licentieserver via standaard internetpoorten om de Software te activeren; anders moet de Gebruiker een mechanisme hebben dat alle gelijktijdige gebruikers of computers blokkeert boven het aantal gelicentieerde exemplaren van de Software.  De licentiehouder heeft niet het recht: (i) om de Gelicentieerde Software te implementeren op een manier die dient ter ondersteuning of verbetering van een servicegebaseerd bedrijfsmodel, inclusief maar niet beperkt tot diensten voor elektronische handel, webhosting, beheer van digitale activa, samenwerking met meerdere derde partijen, veilingen, bestandsconversie, workflow en contactbeheer; (ii) om de functie van de Software op enigerlei wijze als een dienst aan te bieden; of (iii) om de Gelicentieerde Software te implementeren op de manier van een applicatieserviceprovider of Software as a Service (SaaS)-provider of om anderszins toegang te bieden tot of gebruik te maken van de Software op een particulier of openbaar netwerk.

Installatie. De Gebruiker installeert de Software voor de eerste keer, waarna het "Activeringsproces" wordt gestart. "Activeringsproces" betekent dat de geïnstalleerde software contact opneemt met de licentieserver om een ​​activeringstoken (gedownload bestand dat op de computer van de gebruiker is geplaatst) te valideren en terug te sturen met een scherm om de gebruiker te informeren dat het product is geactiveerd.

Registratie. Het registratiescherm verschijnt na het activeringsproces. Registratie is niet vereist om de software te activeren, maar is vereist om in aanmerking te komen voor een upgrade en om technische ondersteuning te verkrijgen.

Enterprise-licentie. De Software vereist een activeringstoken voor een Enterprise-licentie (niet gedownload van de Licentieserver). De Licentiehouder is verplicht om aan de Licentiegever het aantal gebruikers te melden dat de Software op hun computers heeft geactiveerd. De Enterprise-licentie heeft een looptijd die de Licentiehouder vereist om vóór de vervaldatum te verlengen. De Enterprise-licentie is verder onderworpen aan alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst.

Abonnementssoftware. Voor Software die beschikbaar is op abonnementsbasis, mag de Klant de Abonnementssoftware alleen installeren en gebruiken op het toegestane aantal compatibele computers tijdens de licentieperiode. Als de Abonnementssoftware niet binnen 90 dagen na aankoop is geactiveerd, wordt de Software uitgeschakeld. Na het verstrijken van de abonnementsperiode wordt de licentie inactief. De klant moet vóór het verstrijken van de looptijd een verlengingsbetaling doen om de bestaande licentie voor een extra abonnementsperiode te verlengen. Neem contact op met de technische ondersteuning van Markzware voor problemen met het activeren van licenties.

Software voor twee platforms. De Software is in licentie gegeven voor gebruik op een specifiek besturingssysteemplatform. De klant moet een afzonderlijke licentie aanschaffen voor het gebruik van de software op elk besturingssysteemplatform. Als de klant bijvoorbeeld de software wil installeren op zowel het Mac OS- als het Windows-besturingssysteem op een apparaat waarop beide platforms worden uitgevoerd, moet de klant eerst twee afzonderlijke licenties voor de software aanschaffen. Dit geldt zelfs als twee versies van de Software, elk ontworpen voor een ander besturingssysteemplatform, op dezelfde media aan de Klant worden geleverd.

Monitor. U stemt ermee in dat Markzware uw gebruik van de software op elk moment kan controleren op naleving van deze voorwaarden. In het geval dat een dergelijke monitoring enig gebruik van de software aan het licht brengt dat niet volledig in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, zal Markzware dat doen blacklist deze Licentie. "Blacklist" betekent dat deze Licentiehouder geen updates, upgrades en technische ondersteuning krijgt.

Kopiëren voor back-up. U mag één kopie van de Software maken in machineleesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden. De Software wordt beschermd door auteursrecht. Als uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie moet u op elke kopie de Markzware reproduceren Copyright Notice en alle andere eigendomslegendes die op de origineel exemplaar geleverd door Markzware.

Verbod verhuur/lease. U mag de Software niet verhuren, leasen of uitlenen.

Overdracht. U mag al uw rechten onder deze Licentie permanent overdragen aan een andere partij door alle kopieën van de Software die onder deze Licentie is gelicentieerd te verstrekken, samen met een kopie van deze Licentie en al het schriftelijke materiaal dat bij de Software wordt geleverd, op voorwaarde dat u en de andere partij de Software opnieuw registreren door een Verzoek voor de overdracht van softwarelicentie te ondertekenen en dit te mailen naar Markzware.

Upgrades en updates. Als de software wordt beschreven als een "upgrade" of "update", moet u de juiste licentie hebben om een ​​product te gebruiken dat door Markzware is geïdentificeerd als in aanmerking komend voor de upgrade om de software te gebruiken. Software met het label "upgrade" of "update" vervangt en/of vormt een aanvulling op het product dat de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade. U mag het resulterende geüpgradede product alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentie. Als de Software een upgrade of update is van een onderdeel van een bundel softwareprogramma's die u als één product hebt gelicentieerd, mag de Software alleen worden gebruikt en overgedragen als onderdeel van dat ene productpakket en mag deze niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer. Als een "upgrade" of "update" een bestaande gelicentieerde versie van de Software volledig vervangt (een volledige installatie), mag u niet beide versies van de Software gebruiken en mag u ze ook niet afzonderlijk overdragen.

Externe functies. Bepaalde Markzware-softwaretoepassingen kunnen toegang bieden tot websites van Markzware of derden, weblogs (blogs) netwerken of andere externe services (gezamenlijk "Netwerken"). Het gebruik van dergelijke services en het plaatsen van inhoud daarop wordt voor uw gemak geleverd door Markzware en is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Markzware aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onderbreking of verwijdering of opschorting van de service of verlies van door gebruikers geposte gegevens of gebruikersinhoud op netwerken. "Gebruikersinhoud" betekent door gebruikers geplaatste inhoud of informatie van elk type of medium, inclusief maar niet beperkt tot: brieven, e-mails of andere berichten; andere vormen van communicatie via een Markzware of netwerk van derden; persoonlijke gebruikersinformatie; bestuursposten; beoordelingen van lezers; blogs, inhoudsbeoordelingen, gegevens, notities en getuigenissen; opiniepeilingen; afbeeldingen; audio- of videobestanden; en programmatuur; al dan niet afgeleid door het gebruik van de software of andere services van Markzware of een netwerk van derden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om onafhankelijk een back-up te maken van zijn Gebruikersinhoud om zich tegen dergelijk verlies te verzekeren.

Geen goedkeuring van gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt op of door het gebruik van de software, een Markzware-netwerk of een netwerk van derden (gezamenlijk "posten"). U erkent en stemt ermee in dat Markzware geen gebruikersinhoud onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor gebruikersinhoud, ook al is deze mogelijk onwettig, intimiderend, smadelijk, inbreuk op de privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend, of kan inbreuk maken op Markzware intellectueel eigendom of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander. U erkent dat Markzware gebruikersinhoud niet vooraf screent en niet verplicht is om dit te doen, maar dat Markzware en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken gebruikersinhoud te weigeren, bewerken, verplaatsen of verwijderen die op of via een Markzware-netwerk is geplaatst. Eigenaren van netwerken van derden kunnen vergelijkbare rechten doen gelden met betrekking tot online eigendommen onder hun auspiciën.

Door gebruikers gemaakte inhoud. Met de Software kunt u mogelijk inhoud maken. In ruil voor het gebruik van de Software, en voor zover uw bijdragen door het gebruik van de Software aanleiding geven tot enig auteursrechtelijk belang, verleent u Licentiegever hierbij een exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en sublicentieerbaar wereldwijd recht en licentie om uw bijdragen op welke manier en voor welk doel dan ook te gebruiken in verband met de Software en gerelateerde goederen en diensten, inclusief de rechten om uw bijdragen te reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen, uitvoeren, weergeven, publiceren, uitzenden, verzenden of anderszins aan het publiek te communiceren op alle nu bekende of onbekende manieren, en uw bijdragen te distribueren zonder elke verdere kennisgeving of vergoeding aan u van welke aard dan ook voor de gehele duur van de bescherming die wordt verleend aan intellectuele eigendomsrechten door toepasselijke wetten en internationale verdragen. U doet hierbij afstand van alle morele rechten van vaderschap, publicatie, reputatie of toeschrijving met betrekking tot het gebruik en genot van dergelijke activa door de Licentiegever in verband met de Software en gerelateerde goederen en diensten onder de toepasselijke wetgeving. Deze aan de Licentiegever verleende licentie en de bovenstaande verklaring van afstand van alle toepasselijke morele rechten blijven van kracht na beëindiging van deze Licentie.

Not for Resale (NFR) en evaluatie-exemplaren. Software die aan u wordt geleverd op basis van evaluatie, promotie of "niet voor wederverkoop", mag alleen worden gebruikt voor test-, evaluatie- of demonstratiedoeleinden en mag niet worden gebruikt in de handel, doorverkocht of overgedragen aan een andere partij.

Demo-software. Demo's hebben een specifieke duur die begint op het moment van aankoop, niet bij activering. Het activeringsproces is vereist om de demosoftware op te starten.

2. Beperkingen. De Software bevat handelsgeheimen in zijn voor mensen waarneembare vorm en om deze te beschermen, MAG U DE SOFTWARE NIET REVERSE ENGINEER, DECOMPILEREN, DEMONTEREN OF ANDERSZINS REDUCEREN TOT EEN VOOR MENS WAARBARE VORM. U MAG DE SOFTWARE OF ENIG DEEL DAARVAN NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN, DOORVERKOPEN MET WINST OF AFGELEIDE WERKEN MAKEN. U MAG GEEN TOEGANG TOT DE SOFTWARE VERLENEN OP ENIGE EXTERNE OF ANDERE MIDDELEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT INTERNETPROTOCOL EN VIRTUEEL PRIVÉ-NETWERK, NOCH HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE AUTOMATISEREN DOOR MIDDELEN VAN DERDEN OF OP ENIGE ANDERE MANIER, BEHALVE ZOALS HIERIN BEPAALD OF GELEVERD DOOR ANDERE PRODUCTEN VAN LICENTIEGEVER OF DOOR EEN VOORAFGAANDE, SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET LICENTIEGEVER. U MAG DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN OM PRODUCTEN VAN DERDEN OF ANDERE PRODUCTEN TE AUTOMATISEREN OP EEN MANIER DIE IN STRIJD IS MET DE LICENTIEOVEREENKOMST(EN) VAN DIE PRODUCTEN.

3. Beëindiging. Deze Licentieovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de via elektronische weg verkregen Software is geïnstalleerd of het pakket is geopend en zal van kracht blijven totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Licentieovereenkomst op elk moment beëindigen door de activerings-URL en alle kopieën van de software te verwijderen en de Licentiegever hiervan op de hoogte te stellen. Licentiegever kan deze Licentieovereenkomst beëindigen bij schending door u van enige voorwaarde hiervan. Bij een dergelijke beëindiging door Licentiegever stemt u ermee in de activerings-URL en alle kopieën die aan het Softwareprogramma zijn gekoppeld, te verwijderen.

4. Exportwetverzekeringen. U stemt ermee in dat noch de Software, noch enig direct product daarvan wordt of zal worden verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, direct of indirect, naar enig land dat verboden is door de Export Administration Act van de Verenigde Staten en de regelgeving daaronder of zal worden gebruikt voor enig doel dat door de wet is verboden.

5. Beperkte garantie en disclaimer, beperking van rechtsmiddelen en schadevergoeding. U ERKENT DAT DE SOFTWARE MOGELIJK NIET AAN AL UW EISEN VOLDOET OF VRIJ IS VAN DEFECTEN. MARKZWARE GARANDEERT DAT DE MEDIA WAAROP DE SOFTWARE IS OPGENOMEN, VRIJ ZIJN VAN DEFECTEN IN MATERIALEN EN VAKMANSCHAP BIJ NORMAAL GEBRUIK GEDURENDE 90 DAGEN VANAF AANKOOP, MAAR DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN WORDEN GELICENTIEERD "AS IS". ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN (INCLUSIEF IMPLICIETE MARKZWARE-GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) WORDEN AFGEWEZEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN EN BEPERKT TOT 90 DAGEN MET BETREKKING TOT DE MEDIA. UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR INBREUK OP DE GARANTIE IS DE VERVANGING VAN DE MEDIA. IN GEEN GEVAL ZULLEN MARKZWARE OF HAAR ONTWIKKELAARS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF FILIALEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE VOOR GEDERFDE ZAKELIJKE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD EN DERGELIJK), HETZIJ VOORZIENBAAR OF ONVOORZIKBAAR, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE OF HET NETWERK OF BIJBEHORENDE MATERIALEN, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE CLAIM EN ZELFS ALS MARKZWARE OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN MARKZWARE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De aansprakelijkheid van Markzware jegens u voor daadwerkelijke schade voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, is beperkt tot $5 of het geld dat is betaald voor de software die de schade heeft veroorzaakt, indien dit hoger is.

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN ALLEEN NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL WAAR EN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VEREIST, OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

6. Toestemming om gegevens te verzamelen en te gebruiken. U stemt ermee in en stemt ermee in dat Licentiegever en zijn dochterondernemingen technische en gerelateerde informatie mogen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische en configuratie-informatie over uw computer, systeem en applicatiesoftware en hardware-elementen, die is verzameld om installatie, activering te vergemakkelijken en updates van de Software, voor productondersteuning en andere diensten, indien van toepassing, met betrekking tot de Software, uw gebruik van Softwarefuncties en om naleving van de Voorwaarden van deze Licentieovereenkomst te controleren. Als u persoonlijke informatie opgeeft, wordt dergelijke persoonlijke informatie automatisch naar de licentiegever verzonden en gebruikt zoals hierin beschreven. Alle door Licentiegever verzamelde informatie is bedoeld als anonieme informatie die uw identiteit niet onthult of persoonlijke informatie vormt, en zal niet aan derden worden verkocht.

7. Algemeen. Deze Licentie zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de wetgeving die zich bezighoudt met wetsconflicten. Als enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet wordt beschouwd, zal die bepaling voor zover maximaal toegestaan ​​worden gehandhaafd en blijven de overige bepalingen van deze Licentie volledig van kracht. De partijen komen overeen dat het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980) niet van toepassing is op deze Overeenkomst of op geschillen of transacties die voortvloeien uit deze Overeenkomst. Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd (zonder rekening te houden met conflicten of principes van rechtskeuze) volgens de wetten van de staat Californië, aangezien dergelijke wetgeving wordt toegepast op overeenkomsten tussen inwoners van Californië die zijn aangegaan en zullen worden uitgevoerd in Californië, behalve zoals beheerst door de federale wetgeving . Tenzij Licentiegever uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van de specifieke instantie of in strijd is met de lokale wetgeving, zijn de enige en exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan de staats- en federale rechtbanken in de hoofdvestiging van Licentiegever (Orange County , Californië, VS). Beide partijen stemmen in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en komen overeen dat het proces kan worden betekend op de manier die hierin is bepaald voor het geven van kennisgevingen of anderszins zoals toegestaan ​​door de staats- of federale wetgeving van Californië.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. Als u een VS bent Overheid eindgebruiker, geeft deze Licentie van de Software alleen "BEPERKTE RECHTEN" over, en het gebruik, de openbaarmaking en de duplicatie zijn onderworpen aan Federal Acquisition Regulations, 52.227-7013 (c) (1) (ii). De Software en documentatie zijn volledig op eigen kosten ontwikkeld en worden geleverd als "Commerciële computersoftware" of "beperkte computersoftware". Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausules Rights in Technical Date en Computer Software in DFARS 252.227-7013 of zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software Restricted Rights-clausules in FAR 52.227-19, voor zover van toepassing. De Aannemer/ Fabrikant is de Licentiegever op onderstaande locatie.

8. Handelsmerk. De Software kan worden beheerst door een handelsmerk or auteursrecht geregistreerd door Licentiegever bij de Amerikaanse federale overheid. Geen enkel recht, licentie of belang voor een dergelijk handelsmerk of copyright, inclusief enig handelsmerk of copyright van Markzware, wordt hieronder verleend, en u stemt ermee in dat een dergelijk recht, licentie of belang niet door u zal worden beweerd met betrekking tot een dergelijk handelsmerk of copyright.

9. Proceskosten. Als een van de partijen bij deze Licentieovereenkomst een rechtszaak aanspant tegen de andere partij met betrekking tot het onderwerp hiervan, heeft de winnende partij het recht om, naast alle andere verleende hulp, redelijke advocaatkosten en proceskosten terug te vorderen.

10. Scheidbaarheid. Mocht een voorwaarde van deze Licentieovereenkomst nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan heeft een dergelijke verklaring geen invloed op de overige voorwaarden hiervan.

11. Geen vrijstelling. Het falen van een van beide partijen om rechten die hieronder zijn verleend af te dwingen of om actie te ondernemen tegen de andere partij in het geval van een schending van deze voorwaarden, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die partij met betrekking tot de daaropvolgende handhaving van rechten of daaropvolgende acties in het geval van toekomstige schendingen. .

Blijf verbonden!

NIEUWSBRIEF
Sluiten